Alle door streamingguide.nl gedeelde content op pagina’s, in artikelen en op alle andere mogelijke plaatsen is met zorg en aandacht samengesteld op basis van de op het moment van schrijven beschikbare informatie. Na verloop van tijd is het mogelijk dat de informatie onvolledig, verouderd en/of onjuist is, door aanpassingen van streamingdiensten, film- en seriedistributeurs en andere partijen.

Wanneer dit door bezoekers van de website wordt opgemerkt, kan dit altijd worden gemeld bij de redactie van streamingguide.nl, door contact op te nemen met de redactie (e-mail adres: redactie@streamingguide.nl). De redactie zal proberen de informatie zo volledig, actueel en correct mogelijk te maken.

Streamingguide.nl en alle partijen waarmee Streamingguide.nl in het verleden, het heden of de toekomst samenwerkt, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en de daaraan gelieerde applicaties of media-uitingen.